[:nl]

MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Partnerlogo MVO NederlandSpitters is partner van MVO Nederland; Samen veranderen.

Als partner zijn wij onderdeel van een groeiend netwerk van ruim 2.000 bedrijven en andere organisaties.
Zij werken allemaal aan een duurzamer bedrijfsleven.
Of het nu gaat om energiebesparing, hergebruik van grondstoffen of de inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking, elke partner levert een bijdrage.

Wat is MVO?
MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met belanghebbenden.
Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de belanghebbenden van een bedrijf.
Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Spitters vindt het belangrijk om het gesprek aan te gaan met hun belanghebbenden, zo krijgen wij inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen.
Ook vinden wij het belangrijk dat Spitters transparant is over zijn activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan.

Voor ons gaat MVO niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten.
Spitters gaat een stap verder en richt zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

Als partner van MVO Nederland onderschrijven wij de volgende uitgangspunten:

 1. Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.
 2. Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2-uitstoot zo veel als kan te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren.
 3. Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers.
 4. Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd.
 5. Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.
 6. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten.
 7. Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen.
 8. Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee wij zijn verbonden.
 9. Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.

[:de]

CSR: Unternehmensverantwortung

Partnerlogo MVO NederlandSpitters ist Partner von MVO Nederland; Zusammen ändern.

Als Partner sind wir Teil eines wachsenden Gruppe von über 2.000 Unternehmen und anderen organisationen.
Sie erstreben alle ein nachhaltigeres Unternehmenswesen.
Ob es sich handelt um Energieerspahrnisse, Rohstoffwiederverwendung oder den Einsatz von Mitarbeiter(innen) mit einer Arbeitseinschränkung, jeder Partner liefert seinen Anteil.

Was ist CSR?
CRS (Corporate Social Responibility), auf Deutsch: gesellschaftlich und ökologisch verantwortliches Unternehmensverhalten, ist eine integrale Sehenweise auf nachhaltige Unternehmensführung. Diese Vision bedeutet, das bei jeder Unternehmensentscheidung Rücksicht genommen wird auf die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen für allen Beteiligten.
Jede Unternehmensentscheidung hat ja einen Einfluss auf alle Beteiligten des Unternehmens.
Das können Mitarbeiter(innen) und Kunden sein, oder Anwohner, Zulieferer und Investoren, aber auch die Gesellschaft im algemeinen Sinne.

Spitters ist bestrebt sich mit alle ihrer Beteiligten auseinanderzusetzen. Nur so ist es möglich um sich ein Bild zu formen der Folgen einer Unternemenentscheidung für Anderen.
Transparenz über die gesellschaftlichen Folgen der Unternehmenaktivitäten ist dabei ein wichtiger Aspekt.

Für Spitters ist gesellschaftlich und ökologisch verantwortliches Unternehmensverhalten nicht nur das nachhältiger machen von existierenden Betriebsabläufen.
Unser Unternehmen geht einen Schritt weiter und richtet sich auf neue Märkte und Betriebsmodelle die Gewinn für Mensch, Gesellschaft und Umwelt nachstreben.

Als Partner von MVO Nederland unterschreiben wir die folgenden Ausgangspunkte:

 1. Bei allen Unternehmensentscheidungen erstreben wir eine sorgfältige Bilanz zwischen “people, planet and profit”, auf Deutsch: Menschen, Umwelt und Geld.
 2. Wir streben einen so klein wie möglichen ökologischen Fußabdruck nach. Das erreichen wir indem wir die Umweltbelastung, den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß soviel wie möglich beschränken, und wo möglich völlig umweltfreundlich produzieren.
 3. Wir fördern die Vitalität, Arbeitsfähigkeit und Entwicklung unserer Mitarbeiter(innen).
 4. Wir erstreben in unserer Personalzusammensetzung Diversität in Geschlecht, Herkunft, Kultur und Alter.
 5. Wir schaffen Möglichkeiten für Benachteiligten auf dem Arbeitsmarkt.
 6. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten für nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen.
 7. Wir sind interessiert an Kooperationen und Partnerschaften und sind bereit Wissen und Erfahrung aktiv zu teilen.
 8. Wir liefern unseren Beitrag an die Bewohnbarkeit in der Stadt und der Region in der wir aktiv sind.
 9. Wir formulieren regelmässig neue Ziele für gesellschaftlich und ökologisch verantwortliches Unternehmensverhalten. Wir informieren klar und ehrlich über die Fortschritte und sind bereit mit Beteiligten darüber zu überlegen.

[:en]

MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (CSR: Corporate Social Responsibility)

Partnerlogo MVO NederlandSpitters is a partner of MVO Nederland; Samen veranderen (CSR Netherlands; changing together).

As a partner, we are part of a growing network of more than 2,000 companies and other organisations.
The common goal is a more durable business world.
Whether it is about saving energy, reusing raw materials or employing people with labor constraints; each partner is contributing.

What is MVO (CSR)?
MVO (CSR) is a comprehensive vision on durable business. A company that works in a socially responsible way, is weighing both the social and economic effects of every business-related decision, and it takes into consideration all interested parties.
These interested parties are not only employees and clients, but also local residents, suppliers, investors and even the society as a whole.

Spitters believes that it is important to engage in a conversation with their interested parties. This is how we gain insight in the effects of a decision for others.
Moreover, we think that transparency regarding business activities and its social effects is of great importance.

From our point of view, MVO (CSR) is not only about making existent business more durable.
Spitters takes CSR to the next level by adopting at new markets and business models, aimed at profit for the people, the society and the environment.

As a partner of MVO Nederland (CSR Netherlands), we endorse the following principles:

 1. In all our business-related decisions we strive for a healthy balance between people, planet and profit.
 2. We strive for a minimal ecological footprint and realize this by reducing environmental impact, energy consumption and CO2 emission, among other things. If possible, we strive for clean production.
 3. We take care of our employees’ vitality, availability and development.
 4. Within our workforce, we strive for diversity concerning gender, origin, culture and age.
 5. We create opportunities for groups of people that are having difficulties on the labor market.
 6. We are constantly looking for new developments in the field of durable production and services.
 7. We are open to co-operation and partnerships and we are willing to actively share our knowledge and experience.
 8. We contribute to liveability in the city or district we are working in.
 9. Periodically, we formulate new MVO (CSR) goals, we inform honestly about our progress and we are willing to consult with interested parties regarding these goals.

 

 

[:]