[:nl]

Koper / Coax / CAI


Geschiedenis Centrale Antenne Inrichtingen (CAI)

Vanaf begin jaren ’70 in de vorige eeuw heeft de Centrale Antenne Inrichting in Nederland een snelle opmars doorgemaakt. Met als belangrijke aanvulling op dit concept, de intrede van de digitale televisie eind jaren ’90. Hierdoor werden de mogelijkheden tot een verbeterde weergave  van beeld en geluid bij de eindgebruiker aanzienlijk vergroot.

Het principe van Centrale Antenne Inrichtingen (CAI)

In hoofdlijnen omvat een CAI netwerk de volgende onderdelen:

 1. Headend, het centrale gedeelte van het netwerk waar wordt bepaald welke zenders worden doorgegeven en op welke frequenties
 2. Een glasvezel transportnetwerk van wijkcentrum naar headend
 3. Een coaxiaal toegangsnetwerk van wijkcentrum naar klant
 4. Bekabeling in de woning van de eindgebruiker

Het totale netwerk wordt Hybrid fibre coaxial (HFC) netwerk genoemd.

Toegevoegde waarde Spitters

Spitters is letterlijk opgegroeid in de tijdsgeest waarin het CAI netwerk  zich stevig heeft genesteld in de vele Nederlandse huishoudens . Aangezien de grenzen van de mogelijkheden van het traditionele coaxnetwerk nog niet zijn bereikt blijft Spitters de ontwikkelingen hierin nauwgezet volgen.

Dit realiseert zij door de kennis en kunde van haar medewerkers continue te laten aansluiten bij de laatste ontwikkelingen. Kennis en kunde ingebed in een organisatie die alle aspecten beheerst.
Van duurzame en kosten efficiënte ontwerpen tot kwalitatief hoogstaande realisatie van zowel  Coax als Glasvezelnetwerken.

Spitters is uw gids die u doelgericht door de huidige technologische wereld loodst om de passende verbinding te realiseren met uw klanten.[:de]

Kupfer /Koaxial /CAI


Geschichte der Zentralantennenanlagen (CAI)

Seit Mitte der Siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hat die Zentralantennenanlage in der Niederlande sich start entwickelt. Digitales Fernsehen war eine wichtige Ergänzung am Ende der Neunziger Jahre. Diese Technik machte eine stark verbesserte Wiedergabe von Bild und Ton beim Verbraucher möglich.

Das Prinzip der Zentralantennenanlage (CAI)

Im Großen und Ganzen umfasst eine Zentralantennenanlage die nachfolgenden Elemente:

 1. Headend, der zentrale Teil des Netzes, welches bestimmt welche Sender durchgegeben werden und auf welchen Frequenzen
 2. Ein Glasfaser Transportnetz von dem Headend zu der Bezirkszentrale
 3. Ein Koaxial zugangsnetz von der Bezirkszentrale zu der Wohnung des Kunden
 4. Verkabelung in der Wohnung des Kunden

Das totale Netz wird Hybrid fibre coaxial (HFC) genannt.

Mehrwert der Firma Spitters

Spitters ist buchstäblich aufgewachsen in der Zeit in dem das Zentralantennennetzwerk Fuss fasste in den Niederländischen Haushalten. Die Technologie der traditionellen Koaxialverkabelung hat ihre Grenzen noch nicht erreicht. Deshalb wird Spitters sich nach wie vor informieren nach den neuesten Entwicklungsstand.

Die Kenntnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiter(innen) der Firma Spitters werden denn auch ständig den letzten Entwicklungen angepasst. Das macht Spitters zu einer Organisation wo Fachwissen und Fähigkeiten an erster Stelle stehen
Von langlebigen und kosteneffektiven Entwürfe bis hin zur hochwertigen Realisation von Koaxial- und Glasfasernetzen.

Spitters ist Ihr Reiseführer in die heutige hochtechnologische Welt und hilft Ihnen um eine passende Verbindung zu Ihren Kunden zu realisieren.[:en]

Copper / Coax / CATV


The history of CATV

From the beginning of the 1970s CATV has made rapid strides in the Netherlands. In the 1990s, digital television made its appearance and turned out as a crucial addition to the original concept. The possibilities regarding the quality of sound and vision for the consumer substantially increased.

The principle of Community Access Television (CATV)

In general, a CATV network contains the following components:

 1. A headend, which is the central part of the network and determines which channels are being transmitted and at what frequency
 2. A fiber optic transmission network from the district centre to the headend
 3. A coaxial access network from the district centre to the customer
 4. Cabling in the house of the customer

The entire network is called a Hybrid Fiber Coaxial network (HFC).

Spitters’ added value

Spitters literally grew up in the period in which the CATV network firmly established itself in lots of Dutch households. Since the traditional coaxial network has not yet reached its limits, Spitters makes sure to keep up with the developments in this field.

We realize this by always providing our employees with the latest developments. This is knowledge and expertise within a company that possesses all the aspects: durable and cost effective designs as well as high quality construction of both coaxial and fiber networks.

Spitters is your guide, purposefully leading you through the current technological world in order to realize the appropriate connection to your customers.

 

[:]